venezia_p_dogana_0.jpg (225679 bytes)

2000 px             7350 px (detail)          Main Page